سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اللهم صلی علی علی بن موسی الرضا المرتضی
 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 86 مرداد 8 توسط خادم الرضا | نظر
صهیونیسم مسیحى چیست؟
صهیونیسم مسیحى واژه اى است که براى شاخه افراطى پروتستان هاى آمریکایى به کار مى رود. این گروه به جهت حمایت از اسرائیل، بدین نام مشهور شد ه ا ند. واما مسیحیت به سه شاخه کاملا جدا و مخالف یکدیگر یعنى کلیساى کاتولیک روم، ارتدکس وپروتستان تقسیم شده است . این سه کلیسا در اعتقادات دینى ومراسم عبادى کاملا از یکدیگر جدایند ومانند سه دین مختلف عمل مى کنند وحتى انجیل کلیساى پروتستان با انجیل کلیساى کاتولیک تفاوت زیادى دارد. یکى از ویژگى هاى کلیساى پروتستان رابطه بسیار نزدیک آن ها با دولت هاى اروپایا یی مى باشد و این دولت ما براى ترویج مسیحیت پروتستان از مبلغان خود درکشورهاى جهان سوم حمایت هاى گسترده مالى، تبلیغاتى وسیاسى مى کنند؟ به عنوان مثال در انگلیس، دولت وکلیساى پروتستان از هم جدا نیست وملکه انگلیس در رأس دولت وکلیسا قرار دارد. در یک قرن گذشته جریان جدیدى که در بین پروتستان ها فوق العاده قدرتمند شده است، مکتب نو ظهور "مبلغان انجیل مى باشد. قبل از جنگ جهانى دوم این مکتب نوظهور به بنیادگرایى معروف وشعار آن ها بازگشت به انجیل وتغییر جامعه با تحول فرهنگى بود وهدف آن ها به وجود آوردن حکومت در آمریکا بر مبناى بنیادهاى انجیل مى باشد. بعد از جنگ جهانى دوم، بنیادگرایان آمریکایى خود را مبلغان انجیل معرفى کردند و با استفاده گسترده از وسایل ارتباطات جمعى توانستند در جامعه آمریکا نفوذ فراوانى به دست آورند واکنون این جریان قدرتمندترین وفعال ترین تشکیلات دینى در آمریکا محسوب مى شود و در مراکز سیاسى این کشور نفوذ زیادى دارند. اصول ومبانى جریان مبلغان انجیل در آمریکا وانگلیس، حمایت همه جانبه عقیدتى وسیاسى از صهیونیسم مى باشد و آن ها اعتقاد دارند که پیروان کلیساى پروتستان براى ظهور دوباره مسیح باید چند خواسته مسیح راکه در تفاسیر انجیل در قرن بیستم به عنوان پیشگویى هاى انجیل بیان شده، عملى نمایند . این جریان نوظهور در پروتستانَیسم با عنوان خواسته هاى مسیح شهرت دارد . پیروان این مکتب خود را از مبلغان انجیل مى دانند واعتقاد دارند پیروان این مکتب، مسیحیان دوباره تولد یافته مى باشند که فقط اینان اهل نجات خواهند بود ودیگران هلاک خواهند شد. از ویژگى هاى ممتاز پیروان این مکتب اعتقاد راسخ وتعصب خاص به صهیونیسم مى باشد وتعصب این مسیحیان به صهیونیسم بیش از صهیونیست هاى یهودى مقیم اسرائیل و آمریکا مى باشد . مطابق اعتقادات مکتب فوق به وسیله پروتستان ما حوادثى باید به وقوع بپیوندد تا مسیح دوباره ظهور نماید وپیروان این مکتب وظیفه دینى دارند براى تسریع در عملى شدن این حوادث کوشش نمایند. حوادثى که توسط آن ها باید عملى شوند، عبارتند از 1- یهودیان از سراسر جهان باید به فلسطین آورده شوند وکشور اسرائیل درگستره اى از رودخانه نیل تا رودخانه فرات به وجود آید ویهودیانى که به اسرائیل مهاجرت نمایند، اهل نجات خواهند بود 2- یهودیان باید دو مسجد اقصى وصخره در بیت المقدس را منهدم کنند وبه جاى این دو مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ را بنا نمایند (ا ز سال1967تا به حال دو مسجد اقصى و صخره در بیت المقدس بیش از صد بار مورد حمله یهودیان ومسیحیان صهیونیست قرارگرفته است) 3- روزى که یهودیان مسجد اقصى ومسجد صخره در بیت المقدس را منهدم کنند، جنگ نهایى مقدس(آرماگدون) به رهبرى آمریکا وانگلیس آغاز شده، در این جنگ جهانى تمام جهان نابود خواهد شد 4- روزى که جنگ آرماگدون آغاز شود، تمامى مسیحیان پیرو اعتقادات عملى نمودن خواسته هاى مسیح که مسیحیان دوباره تولد یافته مى باشند، مسیح را خواهند دید وتوسط یک سفینه عظیم از دنیا به بهشت منتقل مى شوند از آن جا همراه با مسیح، نظاره گر نابودى جهان وعذاب سخت در این جنگ مقدس خواهند بود 5- در جنگ آرماگدون زما نى که ضد مسیح (دجال) در حال دستیابى به پیروزى است، مسیح همراه مسیحیان درباره تولد یافته در جهان ظهور خواهد کرد و ضد مسیح را در پایان این جنگ مقدس شکست مى دهد وحکومت جهانى خود را به مرکزیت بیت المقدس برپا خواهد ساخت ومعبدى که به جاى مسجد اقصى وصخره در بیت المقدس که توسط مسیحیان ویهودیان قبل از آغاز جنگ آرماگدون ساخته شده- محل حکومت جهانى مسیح خواهد بود. 6- دولت صهیونیستى اسرائیل باکمک آمریکا وانگلیس، مسجد اقصى ومسجد صخره در بیت المقدس را نابود خواهدکرد ومعبد بزرگ به دست آنان در این مکان ساخته خواهد شد واین رسالت مقدس به عهده آن ها مى باشد 7- این حادثه پس از سال 2000 میلادى حتماً اتفاق خواهد افتاد 8- قبل از آغاز جنگ آرماگدون، رعب ووحشت جامعه آمریکا و اروپا را فرا خواهدگرفت 9- قبل از ظهور دوباره مسیح، صلح در جهان هیچ معنى ندارد ومسیحیان براى تسریع در ظهور مسیح باید مقدمات جنگ آرما گدون و نابودى جهان را فراهم نمایند . رهبران مذهبى فرقه هاى پروتستان در ایالات متحده وانگلیس که به این مکتب نوظهورخواسته هاى مسیح اعتقاد دارند، در دهه 1990م اعتقادات یاد شده را به شدت در جامعه آمریکا واروپا تبلیغ کرده اند و در 10 سال گذشته در آمریکا در این زمینه ده هاکتاب منتشر شده وفیلم هاى گوناگونى به نمایش درآمده اند. کشیش آمریکایى به نام هال لیندسى کتابى با عنوان در پیشگویی هاى انجیل جاى آمریکا کجاست " را تألیف کرده که یکى از پرفروشترین کتاب هاى سال 2001 در آمریکا به شمار آمده است. در این کتاب نقش دولت واشنگتن در جنگ آرما گدون بیان شده است . نویسنده در این کتاب اثبات نموده است که دولت آمریکا جنگ آرما گدون را رهبرى خواهدکردومخالفان مسیح در سراسر جهان را که قبل ازآغاز این جنگ باعث ایجاد رعب و وحشت در جهان شده ا ند، شکست خواهد داد. در ابن جنگ مقدس، دولت انگلیس همکار آمریکا خواهد بود. دولت آمریکا در اوج جنگ سرد، موشک هاى هسته اى قاره پیماى خود را شمشیرهاى جنگ مقدس نامیده بود. پیروان این مکتب در یک دهه گذشته تبلیغ کرده اندکه عملیات طوفان صحرا علیه عراق در سال 1991 فراهم کردن مقدمه براى جنگ آرما گدون بوده است مسیحیان صهیونیست از فرقه پروتستان ها در آمریکا وانگلیس اعتقاد دارندکه مسیح همیشه در امور خاورمیانه به سود دولت اسرائیل مداخله نموده است واعلام مى دارند که خواست دولت اسرائیل در حقیقت خواست مسیح مى باشد و مذاکرات صلح در خاورمیانه بیهوده است وتأسیس کشور اسرائیل بزرگ از رودخانه نیل تا رودخانه فرات، خواست مسیح مى باشد که به زودى عملى خواهد شد. صهیونیست هاى یهودى هم مطابق اعتقاد به مجموعه قوانین دینى خود تلمود به مکتب خواسته هاى خدا اعتقاد دارند و مطابق این اعتقاد، آن ها برنامه اى را اجرا مى نمایند که با کمک دولت هاى آمریکا وانگلیس و دیگرکشورهاى غربى بتوانند دو مسجد مقدس اقصى وصخره در بیت المقدس را تخریب کرده، کشور اسرائیل بزرگ را با نابودى کامل کشورهاى اسلامى به وجود آورند . به همین منظور میان صهیونیست هاى یهودى و صهیونیست هاى مسیحى از فرقه پروتستان ها اتحاد و هماهنگى کامل وجود دارد و مسیحیان پیرو اعتقاد خواسته هاى خدا راهمواره اظهار مى دارند، هر عملى که از سوى دولت اسرائیل انجام مى شود در حقیقت از سوى مسیح طراحى شده است وباید توسط مسیحیان سراسر جهان مورد حمایت قرارگیرد . به لطف حمایت همه جانبه جهان مسیحى غرب از دولت تل آویو، اکنون ذخایر عظیم موشک هاى هسته اى وانواع و اقسام تسلیحات شیمیایى و میکروبى در اسرائیل وجود دارد و در واقع، رژیم صهیونیستى را به یک انبار مهمات وپا دگان نظامى جهان مسیحى ایالات متحده آمریکا وغرب تبدیل کرده اند . البته هدف استراتژیک جهان مسیحى غرب این است که کشورهاى اسلامى را در زمینه هاى اقتصادى ونظامى براى همیشه ضعیف نگاه دارند یک نویسنده آمریکایى در سال 997 1 کتابى با عنوان خیانت به بیت المقدس را تألیف نمود که در آن هر نوع مذاکره صلح با فلسطینیان را خیانت به تعلیمات انجیل وخواسته هاى مسیح مى داند واین مطلب را به خوانندگان القا مى نمایدکه مسیح باآغاز هزاره سوم وقبل از سال 2007 م ظهور خواهدکرد و اسراییل بزرگ را از نیل تا فرات به وجود خواهد آورد . در این کتاب ها تبلیغ مى گرددکه براى تعجیل ظهور مسیح، مسیحیان بایدکشور بابل را- که عراق کنونى مى باشد- نابود کنند و رودخانه فرات باید کاملا خشک گردد . گفتنى است که آن ها جنگ آ رماگدون را جنگ فرات نیز مى نامند رهبران دینى صهیونیسم مسیحى تبلیغات گسترد ه اى در این باره انجام داده اند . در یک نظرسنجى که توسط خبرگزارى آسوشیتدپرس در سال 1997 انجام شد، اعلام گردید 25 درصد جمعیت آمریکا اعتقاد راسخ دارند که باآغاز هزاره سوم، جنگ جهانى آرماگدون در محل فلسطین آغاز خواهد شد واین جنگ تا مدت هفت سال ادامه خواهد داشت. در اثر این جنگ دنیا نابود مى شود و در پایان این جنگ هفت ساله که آن ها آن را مصیبت بزرگ براى کلیسا و مسیحیان مى دانند، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته ظهور خواهد کرد و دجال را شکست مى دهد وحکومت جهانى خود را با مرکزیت بیت المقدس تشکیل خواهد داد. به همین منظور آن ها معبد بزرگ راکه موجب جنگ آرما گدون مى شود معبد مصیبت بزرگ مى نامند . مطابق اعتقادات صهیونیسم مسیحى، غیر از معتقدان به خواسته هاى مسیح ، تمامى مردم جهان، چه مسیحى وچه غیر مسیحى، به دست دجال کشته خواهند شد. ارتش صهیونیستى در سال1967 بخش شرقى بیت المقدس را تصرف کرد ومسجد اقصى ومسجد صخره به دست صهیونیست هاى یهودى اشغال گردید . بعد از آن، رژیم تل آویو همواره اعلام کرد که بیت المقدس پایتخت ابدى اسراییل است. به همین منظور صهیونیست ها 87 درصد بخش شرقى بیت المقدس را تصرف کرد ه اند ومردم فلسطین حق ندارند در بخش شرقى این شهر، خانه سازى کنند وحتى خانه هاى فلسطینى ها در این بخش شهر مرتب تخربب مى گردد ویهودیان در آن جا ساکن مى شوند . صهیونیست ها زیر محوطه مسجد اقصى و مسجد صخره را کا ملا حفارى کرده اند .صهیونیست هاى مسیحى ویهودى مقیم فلسطین اشغالى و آمریکا اعلام نموده اندکه آن ها سقف و ستون هاى معبد بزرگ را آماده کرده اند و مى توانند درکوتاه ترین مدت معبد بزرگ را در جاى مسجد اقصى ومسجد صخره احداث نمایند. آن ها نقشه معبد بزرگ را در روى جلد کتاب هایى که در این موضوع نوشته شده است چاپ کرده اند رهبران صهیونیسم مسیحى ویهودى خود اعلام کرده ا ند مطابق تفسیر مکاشفه یوحنا در انجیل، صهیونیسم رسالت الهى دارند و براى تأسیس دولت اسراییل بزرگ حق دارند علاوه بر سلب مالکیت فلسطینیان، حتى نسل کشى فلسطینیان واعراب را انجام دهند . رهبران دینى پروتستان، مبلغان انجیل را از مسیحى کردن یهودیان منع مى کنند، چراکه مطابق اعتقادات آنان یهودیان از سراسر جهان باید به فلسطین مهاجرت نمایند واسراییل بزرگ را تشکیل دهند و اقدام به ساخت معبد بزرگ نمایند . بیشتر مطلق یهودیان در جنگ آرماگدون توسط ضد مسیح کشته خواهند شد وتعداد اندکى که زنده خواهند ماند، با ظهور حضرت مسیح به وى ایمان خواهند آورد.تروریسم مقدس و مبلغان جنگجوى انجیل مکتب صهیونیسم مسیحى درکشورهاى پروتستان مخصوصاً در ایالات متحده آمریکا وانگلیس توسط مبلغان انجیل در سطح گسترده ترویج مى شود. نویسنده معروف آمریکایى به نام گریس هالسل در دوکتاب معروف خود برنامه هاى مبلغان جنگجوى انجیل، مقیم آمریکا را به خوبى افشاکرده بود. نویسنده در این دوکتاب با عنوان پیشگوى وسیاست ومبلغان جنگجوى انجیل در بستر جنگ هسته اى برنامه هاى مشترک دولت هاى آمریکا، انگلستان واسراییل با همکارى مبلغان انجیل را براى به وجود آوردن اسراییل بزرگ تشریح مى کند. هالسل که ازکارمندان برجسته دفتر ریاست جمهورى آمریکا بود اتحاد محرمانه بین مبلغان انجیل در آمریکا وانگلیس با اسراییل را آشکار مى نماید.تأثیر تبلیغات گسترده دستگاه هاى ارتباط جمعى آمریکاکه کاملاً تحت کنترل صهیونیست ها مى باشند، مردم آمریکا را به زود باورترین مردم جهان تبدیل کرده وحادثه 11 سپتامبر هم کینه ونفرت مردم آمریکا وجهان غرب را به خاطر تبلیغات هدایت شده، علیه اعراب ومسلمانان برانگیخته است .صهیونیست ها وطرفداران آن هاکه سال ها یک سلسله برنامه هاى دینى، فرهنگى، اجتماعى، وسیاسى خود را تبلیغ مى کردند، با حادثه 11 سپتامبر 2001 بهترین فرصت را به دست آوردند تا برنامه هاى شان را با سرعت بیشترى به مردم آمریکا و اروپا بقبولانند ودر حال حاضر مى کوشند برنامه هاى خود را عملى نمایند. در دوران جنگ سرد، آمریکا اتحاد جماهیر شوروى سابق را امپراتوری شر معرفى مى کرد و بعد از جنگ سرد، دستگاه هاى ارتباط جمعى آمریکا ترس از مسلمانان را تبلیغ کردند وبعد از حادثه 11 سپتامبر، این تبلیغات علیه اسلام ومسلمانان جهان در دنیاى غرب به اوج خود رسیده است گروه هاى مسیحى پیرو اعتقاد خواسته هاى مسیح در آمریکا 100 میلیون پیرو دارند و آن ها در هر دو حزب بزرگ آمریکا یعنى جمهورى خواه و دموکرات صاحب نفوذ مى باشند و همراه صهیونیست هاى یهودى، دولت واشنگتن را کاملاً در اختیار دارند. آمریکا ودیگرکشورهاى پروتستان و 1500 فرقه مسیحى حامل این اعتقاد در سطح جهان، براى جنگ آرماگدون تبلیغات گسترده انجام مى دهند وبراى تسریع در ظهور مسیح کوشش مى نمایند، وضعیتى را پیش آورندکه سراسر جهان نابود شود. نویسندگان غربى این اعتقادات را به عنوان تروریسم مقدس معرفى مى کنند. این گروه هاى مسلح مسیحى در آمریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر از سوى اف بى اى متهم شد ه ا ندکه درپخش سیاه زخم که یک اسلحه بیولوژیک مى باشد در آمریکا نقش داشته اند. سیاست دولت آمریکا نیز بر نبرد تمدن ها استوار است و آن ها خود را کدخداى دهکده جهانى اعلام کرده ا ند و به بهانه مبارزه با تروریسم مى کوشند سلطه خود را بر سراسر جهان گسترش دهند. ولى آمریکا در حال فروپاشى از داخل مى باشد و ریشه حوادث 11 سپتامبر در داخل خود آمریکا وجود دارد. گروه هاى صهیونیست مسیحى ویهودى در داخل آ مریکا روز به روز قدرتمندتر مى شوند و اکنون در واقع، دولت و مردم ایالات متحده آمریکا در دست این گروه هاگروگان مى باشند.


...

درباره وبلاگ

خادم الرضا کبوتر امام رضا
beheshte_samen@yahoo.com
آخرین مطالب
آرشیو
پیوند ها
پیوندهای روزانه
خبرنامه
 
آمار وبلاگ
کل بازدید : 178318
بازدید امروز :30
بازدید دیروز : 29
تعداد کل پست ها : 57
لوگو دوستان
حمایت مردمی دکتر احمدی نژاد
یه دختره تنها
حاج احمد متوسلیان
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
طلوع مهر
رایة الهدی
امکانات جانبی

Eydad Productions